رئیس ارشاد شهرضا:

جایگاه واقعی فرهنگ شهرضا باید بازگردانده شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: شهرضا چهارراه فرهنگی است و نگاه استان های همجوار به شهرضا است، باید جایگاه واقعی فرهنگ شهرضا را به آن بازگردانیم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی