مسئول مرکز رشد تحقیقاتی شهرضا

شرکت های دانش بنیان توسعه پایدار را به همراه می آورد

شرکت های دانش بنیان، مهاجرت روزانه یا همیشگی اجباری قشر تحصیل کرده به شهرهای بزرگ را مرتفع نموده و زمینه توسعه پایدار درشهر را به همراه می آورد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی