پارتی های مجوز دار با ارشاد بدون اسلام

شواهد و مستندات گوناگون حکایت از آن می کند که متاسفانه مراسماتی که با نام کنسرت در حال برگزاری است، تنها تبدیل به پاتوقی مختلط برای طیفی از افراد جامعه شده است تا بتوانند بدور از دست قانون به طور رسمی به هنجار شکنی اجتماعی بپردازند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی