مغز برای شناسایی افراد بیشتر از کدام شیوه استفاده می‌کند؟

مطالعه جدید توسط محققان آمریکایی نشان می‌دهد، مغز و چشم برای شناسایی افراد بویژه از فاصله دور، به جای تمرکز بر چهره بیشتر از ویژگی های کل بدن استفاده می‌کنند.

آخرین اخبار