موضوع استکبار ستیزی نباید دستخوش اتفاقات سیاسی شود

یک تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: متن مردم تشخیص می دهند که بحث مذاکره و توافق هسته ای، بحث تطهیر آمریکا نیست.

آخرین اخبار