حمله مجری پرسپولیسی تلویزیون به علی دایی

مجری برنامه صبگاهی ویتامین ۳ مدعی شده که حتی دیگر رسانه ها هم به خاطر نقدپذیر نبودن سرمربی پرسپولیس از او شاکی هستند.

آخرین اخبار