در مراسم بزرگ‌داشت شهید همت بیان شد/

روایت آخرین وداع برادران همت

برادر شهید همت گفت: یک شب حاج ابراهیم زنگ زد گفت بیا کرمانشاه کار مهمی دارم، این آخرین دیدار و وداع با حاج ابراهیم بود.

آخرین اخبار