حاشیه ای بر اتفاقات روزهای اخیر؛

آقای رئیس جمهور؛ جان باختگان فاجعه منا در پناه چه کسی بوده اند؟

به همان اندازه که اقدام معترضین در حمله به سفارت عربستان محل ایراد است پیام رئیس جمهور محترم و عملکرد دستگاه دیپلماسی نیز محل ایراد است حداقل محل ابهام است.

آخرین اخبار