علل خیانت خانم ها

در دنیا تقریبا مقدار آقایانی که به خانمشان خیانت میکنندزیادتر است ولی پژوهشهای جدید نشان داد که در این سالها تعدادخانمهای خیانتکار زیادترشده است دلیلش چیست؟

آخرین اخبار