روحانی در همایش سراسری فرماند‌هان و مدیران نیروی انتظامی:

وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست اجرای قانون است

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.

آخرین اخبار