معاون فنی شورای عالی نظام پرستاری خبر داد:

کاهش ساعت کار تمام پرستاران

معاون فنی شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: ساعت کار پرستاران در مناطق مختلف کشور کاهش پیدا می‌کند.

آخرین اخبار