فائزه هاشمی با اظهاراتش دست خود را رو می کند

مهمترین تغییری که وضعیت زنان نسبت به قبل انقلاب داشته، این است که نگاه ابزاری به زن تبدیل به نگاهی همراه با کرامت و حفظ ارزش‌های زن شده است.

آخرین اخبار