ازدواج ممنوع در عربستان !

غالبا پدران عربستانی خواستگاران را با توجه به زمینه‌های اجتماعی، مالی و مذهبی رد می‌کنند.

آخرین اخبار