پیشنهاد ۱۲ نماینده از کمیسیونهای بودجه، اقتصاد و انرژی به رئیس جمهور:

روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع مستضعفان و درآمد دولت تغییر دهید

۱۲ نماینده از کمیسیونهای بودجه، اقتصاد و انرژی در پیشنهادی به رئیس جمهور اعلام کردند، روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع مستضعفان و درآمد دولت تغییر دهید.

آخرین اخبار