تشکیک شرعی به طرح مسکن مهر؛

آیا مسکن مهر حرام است؟

از جناب آقای طیب نیا وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی باید سوال کرد که آیا جلوی بانک های خصوصی را باید گرفت که بیش از ۴ برابر مسکن مهر درآمدزایی سوداگرانه داشته اند یا مسکن مهر که کاملا تولیدی بوده است؟

آخرین اخبار