با حضور برخی وزرای دولت یازدهم صورت گرفت

رونمایی از اسکناس ۵۰هزارریالی با نماد سر در دانشگاه تهران

در هشتادمین سال تصویب تأسیس قانون دانشگاه تهران از اسکناس ۵۰۰۰۰ریالی با نماد سر در دانشگاه تهران با حضور جمعی از اعضای کابینه دولت رونمایی شد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه در وزارت اقتصاد برای متحول کردن نظام بانکی

وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای تحول راهبردی در نظام بانکی تشکیل شده است تا برنامه منطقی عملیاتی برای بانکها را طراحی کند.

آخرین اخبار