اسرار وزارت ورزش را چه کسانی لو می‌دهند؟

چند صباحی است که اتفاقات حاشیه‌ای ورزش از داخل وزارتخانه ورزش به بیرون درز می‌کند. اتفاقاتی که بعضا از زشتی‌های ورزش پرده برمی‌دارد و این موضوع به خدشه‌دار شدن وجهه جامعه ورزشی می‌انجامد.

آخرین اخبار