تصویر عجیب اقیانوسی که ترک برداشت

شکافت دریایی سیلفرا در ایسلند جایی است که ورقه های اقیانوسی زمین درحال جداشدن از یکدیگر هستند.

آخرین اخبار