شوخی مرگبار در خانه مجردی

اول شهریور ۹۱ بود که بیماری چهل ساله به نام هومن به علت سوختگی در بیمارستان بستری شد و پنج روز بعد فوت کرد.

آخرین اخبار