ایران هواپیمای نظامی غربی با ۱۰۰ سرنشین آمریکایی را وادار به فرود کرد

ایران هواپیمای نظامی غربی با ۱۰۰ سرنشین آمریکایی را وادار به فرود کردایران هواپیمای نظامی غربی با ۱۰۰ سرنشین آمریکایی را وادار به فرود کرد.

آخرین اخبار