به همت دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند؛

هواپیما فوق سبک علمدار آسمان ساخته شد

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند از ساخت پروژه هواپیمای فوق سبک “علمدار آسمان” به همت دانشجویان این دانشگاه خبر داد

آخرین اخبار