نویسنده سخنرانی‌های روحانی کیست؟

هادی خانیکی از اعضای حزب منحله مشارکت و از پایه گذاران “حلقه آئین” تنظیم و ویرایش نطق‌های مهم روحانی را بر عهده دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی