وقتی شاه دوستی و همکاری با ساواک با حمایت از فتنه سر و ته یک کرباس است

غلامحسین کرباسچی در حالی مراسم افطاری رئیس جمهور را تبدیل به حمایت از سران جنبش براندازی نظام کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی