در نشست جوانان شهرستان شهرضا با فرماندار مطرح شد

بسیاری از جوانان تحصیل کرده ما فقط مدرک دارند ولی حرفه ای بلد نیستند/ وجود ۶ هزار نفر بیکار در شهرضا

اولین نشست صمیمی جوانان برتر شهرستان شهرضا با فرماندار برگزار شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی