مدیران مسئول روزنامه شرق و نشریه متن مجرم شناخته شدند

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه شرق به دو اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر مجرم شناخته شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی