معاون دادستان کل کشور:

وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیلتر نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارند

معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت برمطبوعات هم نمی تواند راسا دستور مسدود سازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده اند، صادر کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی