نگاهی به آخرین ساخته اصغر فرهادی

«گذشته» فیلمی با انگاره‌های پست‌مدرن و نسبی‌گرایی

نسل بیدار  ـ گروه سینما:‌ برخی پست مدرنیسم را در ادامۀ مدرنیسم میدانند و برخی آن را مقطعی منقطع از آن در نظر می‌گیرند. اما به هر حال پست مدرنیسم وضعیت ما است. وضعیتی که در آن به سر می‌بریم. سوال اساسی این است که نحوۀ برخورد ما با این وضعیت چگونه است؟ این سوال […]

آخرین اخبار

تقویم شمسی