جمعیت واقعی بیکار کشور چند میلیون نفر است

طائی معاون وزیر کار اعتقاد دارد تعداد واقعی جمعیت بیکاران کشور به مراتب بیش از آمارهای منتشر شده مرکز آمار و شاید دو برابر این ارقام باشد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی