دادکان:

برگردم فوتبال را تعطیل می‌کنم

محمد دادکان در نشست مطبوعاتی امروز به عنوان رییس معاونت ورزشی دانشگاه آزاد با خبرنگاران به گفت و گو نشست.

آخرین اخبار