غلامحسین سلطانیان:

هنر انحصاری نیست و نمی تواند صرفا در اختیار گروه خاصی باشد/ به جوان ها میدان داده شود، پویایی و شکفتن آغاز می شود

اکثر هنرآموزان نمایش گلریزان، مبتدی رشته بازیگری، مضاف بر یکی دو سه نفر از کسانی که با هنر نمایش آشنا بودند و دستی در کار دارند هستند.

آخرین اخبار