یک بام و دو هوای غربزدگی و ولایت پذیری!

پیشه کردن ادبیات انقلابی و اداره امور به سبک غربزدگی!

لبخندهای دیپلماتیک و تقلید ادبیات رهبری و فریاد برآوردن از بی وفایی آمریکا از سوی گروه سازشکاران با غرب تنها سرپوش گذاشتن روی خطاهای پی در پی آنان است. این سیاست یک بام و دو هوایی است که برای داشتن تأیید ملت ایران آن را در پیش گرفته اند.

مقدم‌فر در همایش ۳۰۰۰ نفری مسئولان بسیج دانشجویی:

علیرغم ادعای منحرف‌القلم‌ها، ملت ایران ثابت کرد بدون غرب می‌توان پیشرفت کرد

معاون فرهنگی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: منحرف‌القلم‌ها می‌گفتند بدون غرب نمی‌شود زندگی کرد اما ملت عکس آن را ثابت کرد.

آخرین اخبار