غار شاه قنداب شهرضا پاک سازی شد

غار شاه قنداب شهرضا به همت هیئت غارنوردی و غار شناسی اصفهان از وجود زباله پاک سازی شد.

آخرین اخبار