چرا شیوه مذاکراتی جان کری جواب نمی دهد

شگرد مذاکراتی جان کری در مورد ایران جواب نمی‌دهد، اگر جان کری و تیم آمریکایی در عمان موفق شده بود، این بار هم می‌توانست به موفقیت امیدوار باشد.

آخرین اخبار