طی حکمی از سوی وزیر کشور

مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور شد

وزیر کشور با صدور حکمی، مقیمی را به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.

آخرین اخبار