رئیس هیئت وزنه برداری شهرضا:

ورزش وزنه‌برداری در شهرضا با کمبود وسایل استاندارد روبرو است

رئیس هیئت وزنه برداری شهرضا گفت: نبود وزنه و میله هالترهای استاندارد از کمبودهای ورزش وزنه‌برداری در شهرستان است.

آخرین اخبار