گفتی ما خط امامی هستیم در حالی که به آن اعتقاد نداشتی

محتوا و نحوه برگزاری مراسم پر حرف و حدیث انجمن تهران در روز ۱۶ آذر در دانشگاه تهران، حالا به محل بحث اعضای این تشکل تبدیل شده است به طوریکه یکی از اعضای سابق این انجمن مطلب قابل تاملی در این خصوص در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است.

آخرین اخبار