دبیر بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران:

کمبود برخی وسایل ارتوپدی در کشور برطرف شد

دبیر کنگره جراحان ارتوپدی گفت: کمبود برخی وسایل ارتوپدی در کشور برطرف شد.

آخرین اخبار