ماجرای عجیب‌ دانشمند و علم‌امام هادی

دستگاه خلافت وقتی دیدامام جوادبه شهادت رسیده‌اندو امام هادی هم سن کمی دارند،در پی این بر‌آمد که ایشان راتحت تعلیماتی قرار دهد که مطابق میل آن هاپرورش یابند.

آخرین اخبار