حسن عباسی

تمام دروغ‌های فیلم ۳۰۰دو

حسن عباسی با بیان اینکه در فیلم ۳۰۰ دو اینگونه نشان داده شده که ایرانی ها با ۵ میلیون سرباز به جنگ یونانی ها رفته‌اند.

آخرین اخبار