رئیس محیط زیست شهرضا خبر داد

تبدیل مناطق شکار ممنوع شاه‌قنداب و زرچشمه به منطقه حفاظت شده در آینده/ بزرگ‌ترین مشکل شهرک صنعتی رازی پسماندهای ویژه آن است

رئیس محیط زیست شهرضا گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با همکاری محیط زیست استان مناطق شکار ممنوع شاه قنداب و زرچشمه به منطقه حفاظت شده تبدیل شود.

آخرین اخبار