پرسپولیس و استقلال دفترچه های قسط برای خودروسازان

خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی دو شرکت خودرو ساز مثل آن است که این دو شرکت دفترچه قسط بخرند و هزینه ها و زیان هایشان بیشتر شود.

آخرین اخبار