مدل جدید جهاد نکاح داعشی رونمایی شد

در نتیجه این اقدام، زن می تواند در طی یک سال با چند مرد ازدواج کند، بچه به دنیا بیاورد که البته نخواهد دانست این بچه مربوط به چه کسی بوده است.

نشر شایعه دروغ طلاق طلاب در العربیه/طلاق طلاب بخاطر تلویزیون کذب محض است

مدیر سابق موسسه فرق و مذاهب ایران، شایعه طلاق ۱۰۰ طلبه به خاطر حرام دانستن تماشای تلویزیون را تکذیب کرد.

آخرین اخبار