ماه عسل

ماه عسل و ارکستری که سمفونی تلویزیون ملی را تماشا نکنید را می نوازد

یکی طبل می کوبد در لندن و یکی در آتی ساز تهران ناقاره مخرب در کافه اش می نوازد. هدف، ماه عسل و علیخانی نیست

آخرین اخبار