سالن اعلام بار در شهرضا

عاقبت پس از ۳۵ سال چشممان به جمال سالن اعلام بار شهرضا روشن شد

عاقبت بعد از گذشت بیش از سی و پنج سال چشممان به جمال سالن اعلام بار شهرضا و گرفتن نوبت و حمل کالا روشن شد.

آخرین اخبار