چه مذاکرات به نتیجه برسد چه نرسد روزهای خوشی در انتظار ملت است

چه مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد چه نرسد روزهای خوشی در انتظار این ملت است؛ چرا که دنیا، دنیای چرخش است.

آخرین اخبار