رئیس گروه شوراهای استانداری:

۷۰ درصد افراد عضو شوراهای دوره چهارم استان اصفهان جدید هستند

رئیس گروه شوراهای استانداری اصفهان گفت: ۷۰ درصد افراد عضو شورای دوره چهارم جدید هستند و نیاز به دوره های آموزشی دارند.

آخرین اخبار