با تأسیس دو رشته جدید

تعداد رشته های دانشگاه آزاد شهرضا به ۷۶ رشته افزایش پیدا کرد

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا گفت: با تأسیس سی و هشتمین رشته کارشناسی ارشد و سی و هشتمین رشته کارشناسی تعداد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به ۷۶ رشته رسید.

آخرین اخبار