معاون فناوری دانشگاه آزاد شهرضا:

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا رتبه اول را کسب کرد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد شهرضا با درجه بسیار بزرگ در استان اصفهان رتبه اول عملکرد را کسب نمود.

آخرین اخبار