معاون فرماندار شهرضا:

ثبت احوال زیربنای برنامه ریزی و توسعه شهرستان شهرضا است

معاون فرماندار شهرضا گفت: همه دستگاه‌ها به نوعی با ثبت احوال در ارتباط هستند و استفاده دقیق از آمار می‌تواند موجبات پیشرفت شود.

آخرین اخبار