فرماندار شهرضا مطرح کرد:

ورزش همگانی باید از حالت شعار خارج شود

فرماندار شهرضا گفت: فرهنگ ورزش همگانی باید به صورت کامل در جامعه اجرا شود و از حالت شعار خارج شود.

آخرین اخبار